Księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1 200 000 EURO w przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.
Usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe w ramach obsługi podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych odpowiednio osób fizycznych,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • sporządzenie zeznania rocznego (CIT-8),
 • obsługa kadrowo-płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • rozliczenia transakcji zagranicznych w tym WNT, WDT, import usług, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • wszelkie inne czynności zlecone przez Klienta.

Miesięczne wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg Rachunkowych rozpoczyna się już od 600 zł netto, stawka za każdym razem ustalana jest indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez Klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

 

Zapraszamy do współpracy !