Księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. poz. 2342 z 2017) obowiązkowo zobowiązane prowadzić są posiadające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe w tym również w organizacji) oraz spółki osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy),

3) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

4) gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także:

 • państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
 • gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
 • państwowe fundusze celowe;

5) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

7) jednostki niewymienione w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Dobrowolnie Księgi rachunkowe mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60).

 

 

Usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe w ramach obsługi podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości:
 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych odpowiednio osób fizycznych,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • sporządzenie zeznania rocznego (CIT-8),
 • obsługa kadrowo-płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • rozliczenia transakcji zagranicznych w tym WNT, WDT, import usług, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • wszelkie inne czynności zlecone przez Klienta.

 

Miesięczne wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg Rachunkowych rozpoczyna się już od 400 zł netto, stawka za każdym razem ustalana jest indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez Klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

Zapraszamy do współpracy !