Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, na pierwszy dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

Usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe w ramach obsługi podmiotów zobowiązanych do prowadzenia KPiR:
 • prowadzenie KPiR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • obsługa kadrowo-płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury,
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • rozliczenia transakcji zagranicznych w tym WNT, WDT, import usług, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • wszelkie inne czynności zlecone przez Klienta.

 

Miesięczne wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie KPiR rozpoczyna się już od 200 zł netto, stawka za każdym razem ustalana jest indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez Klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

Zapraszamy do współpracy !