Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych osób fizycznych, których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy Ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe w ramach obsługi podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji przychodów:
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • obsługa kadrowo-płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury,
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • rozliczenia transakcji zagranicznych w tym WNT, WDT, import usług, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • wszelkie inne czynności zlecone przez Klienta.

 

Miesięczne wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie ewidencji przychodów rozpoczyna się już od 200 zł netto, stawka za każdym razem ustalana jest indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez Klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

Zapraszamy do współpracy !