O rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą decydować różne czynniki zewnętrzne np. rozwój nowego rynku, pojawienie się na rynku nowych konkurentów lub wewnętrzne np. cena produktu, kwalifikacje kadry zarządzającej.

Niektóre rodzaje działalności wymagają spełnienia wymogów merytorycznych np. odbioru miejsca, gdzie będzie wykonywana działalność przez dokonać Sanepid, uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie np. sprzedaży alkoholu,
 • ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych w zakresie np. salonu z automatami,
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych, które osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogą dokonać za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną CEIDG. Wprowadzone w urzędach dzielnicy, gminy tzw. jedno okienko pozwala na załatwienie wszelkich formalności związanych z działalnością gospodarczą na druku CEIDG-1. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, obligatoryjnie można również zgłosić właściciela działalności na dodatkowym załączniku,
 • zgłoszenia jako podatnik VAT czynny na deklaracji VAT-R
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wspólnicy np. spółek cywilnych muszą dodatkowo przed zgłoszeniem w urzędzie dzielnicy prowadzonej działalności spisać umowę spółki.

 

Osoby, które postanowiły prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego zobowiązane są do:

 • zawarcia umowy spółki i powołania zarządu w postaci aktu notarialnego, wniesienia opłaty notarialnej i skarbowej, którą pobiera notariusz oraz wpisania spółki do rejestru sądowego przedsiębiorców w odpowiednim terytorialnie sądzie gospodarczym (forma tradycyjna) lub rejestracji spółki przez Internet w systemie S24
 • wniesienia udziałów (kapitał zakładowy) aktualnie nie mniej niż 5.000 zł,
 • w przypadku spółki kapitałowej w organizacji należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON.

 

W przypadku działalności zobligowanej do rozliczenia się z podatku VAT w Urzędzie Skarbowym należy złożyć deklarację VAT-R (rejestracja zwolniona jest z opłaty skarbowej, chyba że chcemy otrzymać dokument potwierdzający rejestrację w takim przypadku pobierana jest opłata rejestracyjna w wysokości 170 złotych).

Ponadto każdy przedsiębiorca musi posiadać firmowy rachunek bankowy. Zgodnie z Ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Konto firmowe służy również do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Firmowy rachunek bankowy należy zgłosić odpowiednio do formy prowadzonej działalności w CEIDG bądź US.

 

Wszystkie czynności związane z otwarciem działalności gospodarczej mogą być pilotowane przez nasze biuro rachunkowe. Przedstawimy optymalne warianty opodatkowania, wyboru formy prawnej oraz pomożemy sprawnie załatwić formalności.

Zapraszamy do współpracy !