Nowy Polski Ład jakie istotne zmiany zakłada

wpis w: Aktualności | 0

Nowy Polski Ład jakie istotne zmiany zakłada

Data wpisu 06.09.2021 | Data aktualizacji: 15.10.2021r.

Dnia 26.07.2021r. został przedstawiony przez rząd długo zapowiadany projekt zmiany ustaw podatkowych i ubezpieczeniowych zwany „Polskim Ładem”. Pierwotnie bardzo krótkie konsultacje społeczne zostały wydłużone

do prawie końca sierpnia, ponieważ sprzeciwy oraz oburzenie wielu środowisk nie cichły… ale o co całe to zamieszanie, przecież w oficjalnych komunikatach usłyszeliśmy, że duża część społeczeństwa zyska. Czy to prawda?

Przede wszystkim wiele zmian uderzy bezpośrednio w małych przedsiębiorców i na tym się skupimy poniżej w punktach opisując planowane zmiany.

W projekcie przyjętym przez rząd wprowadzono dla równowagi nowy podatek od wielkich korporacji osiągających mniejsze dochody niż 1% przychodów, który będzie wynosił 0,4% od przychodów oraz 10% od wydatków pasywnych. [zmiana 09.2021]

 

1. Podniesienie progu podatkowego oraz kwoty wolnej od podatku

Próg podatkowy po przekroczeniu którego zapłacimy 32% podatku zostanie podniesiony z obecnych 85.528 zł do 120.000 zł przy rozliczaniach wg skali podatkowej (tzw. podatek progresywny), a kwota wolna od podatku będzie wynosiła 30.000 zł. Należy tutaj zaznaczyć, że obecnie przy dochodach powyżej 127.000 zł kwota wolna od podatku wynosi 0 zł.

 

Aby zrekompensować stratę z powodu zmiany w odliczeniach składki zdrowotnej rząd chce wprowadzić tzw. ulgę dla klasy średniej, która będzie przysługiwała podatnikom osiągającym przychody w przedziale od 68.412 do 133 692 złotych rocznie. Początkowo z rozwiązania mieli korzystać jedynie zatrudnieni na podstawie służbowego stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Po interwencji środowisk przedsiębiorców zmieniono przepisy, dzięki którym ulga obejmie również przedsiębiorców. Jej wyliczenie opierało się będzie na dość skomplikowanym wzorze i podziale na dwa progi. [zmiana z 10.2021]

 

2. Składka zdrowotna obliczana od dochodu oraz brak odliczenia od podatku

Zostanie zlikwidowana ryczałtowa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców i możliwość odliczania jej w wysokości 7,75% wartości podstawy od podatku. Mianowicie na chwilę obecną składka zdrowotna dla osób prowadzących np. jednoosobową działalność gospodarczą wynosi 381,81 złotych, a od podatku możemy odliczyć 328,78 zł co realnie daje obciążenie prowadzonej działalności na poziomie około 53 zł. Po zmianach nie dość, że składka zdrowotna będzie wynosiła 9% liczone od dochodu w przypadku rozliczania prowadzonego w formie podatku liniowego i skali podatkowej oraz 30% przychodu w przypadku rozliczeń w formie ryczałtu to będziemy pozbawieni możliwość odliczenia chociażby złotówki od podatku. Wiele środowisk od razu podniosło postulaty o tzw. cichym podniesieniu podatków, bo w rzeczywistości zabieg ten oznacza podniesienie obciążeń podatkowych o 9%.

 

W projekcie przyjętym przez rząd dnia 08.09.2021r. znalazły się zapisy pozostawiające z pierwotnego projektu ogólną zasadę wyliczania składki zdrowotnej oraz brak możliwości odliczenia jej od podatku zmieniono jednak jej wysokość, ale nie dla wszystkich.

Mianowicie wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od formy opodatkowania i tak przy:

  • skali podatkowej (zasady ogólne) składka będzie wynosiła 9% dochodu

  • podatku liniowym składka będzie wynosiła 4,9% dochodu

  • ryczałcie ewidencjonowanym składka dla firm o przychodach do 60 tys. złotych rocznie wyniesie 9% liczonych od 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka liczona będzie od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia

  • karcie podatkowej składka wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia

Zmianie też ulegną terminy opłacanie składek. Ministerstwo Finansów postanowiło wydłużyć je do 20. dnia miesiąca następnego. Umożliwi to poprawne wyliczenie wysokości składki i skoreluje termin jej płacenia z terminem odprowadzania zaliczki na PIT.

Poza nową wysokością składki zdrowotnej wprowadzono również minimalną jej wysokość, mianowicie 9% minimalnego wynagrodzenia – w przyszłym roku 270 zł (minimalne wynagrodzenie na 2022 r. zostało ustalone już na poziomie 3000 zł). [zmiana 09.2021]

 

3. Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu

Do tej pory od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji w spółkach na mocy aktu powołania nie byli zobowiązani do opłacania składek ZUS. Po zmianach dane wynagrodzenia będą obciążone składką zdrowotną wyliczaną na takich samych zasadach jak opisano w punkcie 2.

 

W projekcie przyjętym przez rząd wprowadzono zmianę polegającą na obniżeniu składki zdrowotnej dla ubezpieczonych powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i pobierających z tego tytułu wynagrodzenie. Pierwotnie proponowane 9% zmieniono dla tych osób na 4,9% podstawy wymiaru. [zmiana 09.2021]

 

4. Obniżenie niektórych stawek ryczałtu i likwidacja karty podatkowej

W projekcie zmian ustaw pojawiły się zapisy obniżające stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla wybranych grup mianowicie osób wykonujących określone zawody medyczne do 14% oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12% (wcześniej 15%).

Nie umknęły też naszej uwadze zapisy dotyczące likwidacji karty podatkowej, która do tej pory była najprostszą formą opodatkowania prowadzonej działalności i kierowana była głównie do mikro przedsiębiorców (np. rzemieśników). Co prawda osoby, które mają opodatkowane działalności w takiej będę mogli w dalszym ciągu rozliczać się w na takich zasadach, ale nowe działalności oraz osoby korzystające z innych form nie będę mogły już skorzystać z karty podatkowej.

 

5. Najem prywatny opodatkowany jedynie w formie ryczałtu

W projekcie zawarto również likwidacje możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych (z wyjątkiem sytuacji gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% dla przychodów poniżej 100.000 zł rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100.000 zł. Jednocześnie zabieg ten uniemożliwia dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych dotyczących danej nieruchomości, a tym samym prowadzi zawsze do opłacania podatku bez względu na to czy uzyskaliśmy z najmu dochód.

 

Zmian w projekcie jest jest jeszcze więcej, ale omówione powyżej budzą najwięcej kontrowersji. Z części propozycji już w sierpniu pod naporem m.in. środowisk księgowych rząd zaczął się wycofywać i proponować mniej drastyczne rozwiązania np. stawkę zdrowotną w wysokości 3% lub zmniejszoną część odliczaną od podatku. Wszystko jeszcze jest w fazie rozwoju i zmian dlatego trzeba być dobrej myśli, ale jednocześnie przeprowadzić analizy własnego biznesu i przygotować się na ewentualne zmiany zawczasu.