Obowiązkowe terminale płatnicze od 2022

wpis w: Aktualności | 0

Data wpisu 07.11.2021 | Data aktualizacji: 24.06.2022r.

Przyjęty pod koniec października pakiet ustaw tzw. Nowy Ład wprowadza zmiany w zakresie kas fiskalnych, w szczególności w kontekście popularyzacji przyjmowania płatności bezgotówkowych i limitów płatności gotówkowych. Dodatkowo od nowego roku urzędnicy będą uprawnieni do dokonywania nabyć sprawdzających. Poniżej w punktach przedstawiamy zmiany w tym zakresie.


1. Obowiązkowe terminale płatnicze od 2022?

Przyjęte zmiany wprowadzają nowelizację Prawa Przedsiębiorców, mianowicie każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego (w tym m.in. płatności bezgotówkowych przy użyciu terminala płatniczego). Obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców zobowiązanych na podstawie ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, tzn. że osoby korzystające ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nie będą musieli instalować terminali płatniczych.

Ponadto zapowiadane jest wprowadzenie od 1 lipca 2022 obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi on-line. Dane zmiany spowodują u części podatników obowiązek zmiany posiadanych terminali do tej pory, ponieważ nie będą one kompatybilne z obowiązkami nałożonymi przez powyższe zmiany i nie będą umożliwiały integracji z kasami.

Sankcje za niestosowanie się do wymogów będą dość dotkliwe. Podatnik, który nie będzie wywiązywał z tego obowiązku może czasowo utracić możliwość korzystania m.in. z rozliczeń kwartalnych w VAT oraz prawa do zwrotu VAT w terminie 25 dni. Co więcej w przypadku stwierdzenia braku współpracy kasy i terminala naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

 

Przepis znowelizowany i integracja kasy online z terminalem oraz sankcje za niestosowanie się do wymogów z tego tytułu  zaczną obowiązywać od 2025 roku. [zmiana 06.2022]

 

 

2. Korzyści dla podatników stosujących płatności bezgotówkowe, czyli projekt Podatnik Bezgotówkowy

Przedsiębiorcy dostaną możliwość skorzystania z jednego z dwóch pakietów:

Pakiet SILVER, czyli ulga na terminal w podatku dochodowym

Z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali przez ostatni rok, oraz ci, którzy korzystali z programu Polski Bezgotówkowej i utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych po zakończeniu programu. Tacy podatnicy będą mogli korzystać z ulgi podatkowej na terminal do 2 lat odkąd zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych.

Wydatki za nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji płatniczych będą nie tylko zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów, ale także odliczane ponownie w 100% od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

Ulga obejmie szereg kosztów związanych z obsługą transakcji płatniczych, takich jak opłaty za najem, opłaty interchange czy opłaty systemowe. Maksymalna wysokość odliczenia to 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących będzie to aż 2500 zł.

Pakiet GOLD, czyli podatnik bezgotówkowy

Podatnikiem bezgotówkowy mogą zostać firmy, które większość transakcji przeprowadzają w systemie cashless, a obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem terminali płatniczych. To jednak nie wszystko, podatnik będzie musiał spełnić jeszcze dodatkowe warunki:

 • 80% klientów mają stanowić konsumenci,

 • co najmniej 25% obrotu ma to być sprzedaż detaliczna,

 • co najmniej 80% sprzedaży musi odbywać się bezgotówkowo (do końca 2023 limit wynosi 65%)

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że status podatnika bezgotówkowego samodzielnie zweryfikuje KAS zestawiając informacje z kas online z plikami JPK_V7.

Obowiązkowe terminale płatnicze od 2022Podatnik bezgotówkowy otrzyma dwie korzyści:

 • wyższą, bezterminową ulgę na terminal w podatku dochodowym, która będzie działać bezterminowo. Odliczenie będzie przysługiwać w wysokości 200%, a maksymalny jego limit to 2000 zł rocznie. Warunek dodatkowy:

  • przedsiębiorca który będzie podatnikiem bezgotówkowym co najmniej przez 7 miesięcy w roku podatkowym.

 • najszybszy zwrot VAT w całej Unii Europejskiej – 15 dni przy dodatkowych warunkach:

  • przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot podatnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje VAT oraz stosował wyłącznie kasy online a łączna wartość sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przez tego podatnika na kasach online za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł,

  • przez kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, podatnik posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zawarty na tzw. białej liście podatników,

  • kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3.000 z

  • w okresie rozliczeniowym, odnośnie do którego podatnik ubiega się o zwrot podatku, kwota zwrotu nie przekracza dwukrotności podatku należnego od sprzedaży ewidencjonowanej przez podatnika na kasach fiskalnych.

    

3. Zmniejszenie limitów płatności bezgotówkowych

Zgodnie z przegłosowanym przez Sejm pakietem ustaw od przyszłego roku zmniejszeniu ulegnie wartość transakcji gotówkowych dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) z aktualnych 15.000 złotych na 8.000 złotych.

Ponadto zostanie wprowadzony również obowiązek skorzystania z płatności bezgotówkowej (wykonanej za pomocą przelewu lub karty) przez konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami. Według zapisów projektu sposób regulowania rachunku dotyczyć ma wszystkich tego typu transakcji, których wartość przekroczy 20.000 zł.

 

Przepis znowelizowany i zmniejszenie limitów płatności bezgotówkowych zacznie obowiązywać od 2023 roku. [zmiana 12.2021]

 

4. Nabycie sprawdzające, czyli nowe uprawnienia urzędników

Od przyszłego roku urzędnicy będą mogli dokonać nabycia towaru lub usługi w celu wykazania, czy sprzedawca zaewidencjonuje transakcję na kasie i wyda paragon fiskalny.

Zgodnie z zapisami ustawy niezwłocznie po dokonaniu nabycia towaru lub usługi i sprawdzeniu wywiązywania się z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży i wydawania paragonu, pracownik lub funkcjonariusz okaże sprawdzanemu legitymację służbową oraz poinformuje o dokonaniu nabycia sprawdzającego i pouczy sprawdzanego o jego prawach i obowiązkach. W zależności od przebiegu czynności zostanie sporządzona notatka albo mandat i protokół.

Zakupione w ramach nabycia sprawdzającego towary będą zwracane wraz z paragonem (za odmowę przyjęcia będzie grozić grzywna), a sprzedawca będzie zobowiązany zwrócić pieniądze. Sprzedawca dostanie też jeden egzemplarz notatki potwierdzającej, że nie doszło do nieprawidłowości. Będzie mógł dołączyć ją do wewnętrznej dokumentacji zwrotów, tak aby nie musiał tworzyć dodatkowego potwierdzenia zwrotu w postaci protokołu. W przypadku towarów które nie będą mogły być sprzedane ponownie bądź nabycie sprawdzające będzie dotyczyło usług wykonanych kontrolujący nie dojdzie do zwrotu.