Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

wpis w: Aktualności | 0

Od 31.10.2021r. nowy rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnychNowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wchodzi w życie
31 października 2021 r. wprowadza nowe kategorii działalności rejestrowanych w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). Mianowicie mowa o
działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych.

Oba rejestry będą prowadzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, a rejestracji można dokonać wyłącznie elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Podmioty działające w danym zakresie do tej pory na mocy przepisów przejściowych będą miały czas na wpisanie się do odpowiedniego rejestru do 30 kwietnia 2022 r. Natomiast podmioty, które dopiero planują rozpoczęcie takiej działalności powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

 

Kogo dotyczy nowy obowiązek rejestracyjny?

Znowelizowana ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza w rozdziale 11a obowiązek rejestracji wszystkich przedsiębiorców prowadzących tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów”, która polega na świadczeniu usług polegających na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji
  w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym; Od 31.10.2021r. nowy rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

oraz wszystkich przedsiębiorców prowadzących tzw. „działalność w zakresie walut wirtualnych”, która polega na:

 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;
 • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
 • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Dodatkowo nałożone zostały wymogi niekaralności obejmującej umyślne przestępstwa oraz posiadanie
i udokumentowanie wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzona działalnością regulowaną.

 

Jakie grożą sankcje za brak spełnienia wymogów?

Podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania stosownego wpisu do rejestru podlegać będą zgodnie z art. 153a i art. 153b ustawy
o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu karze pieniężnej do wysokości
100 tys. zł.

 

Gdzie zweryfikować wpisane podmioty i pobrać dokumenty niezbędne do zgłoszenia?

Na stronie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach umieszczone będą informacje na temat zarejestrowanych podmiotów w Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów i Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych.

Na chwile obecną znajdują się tam wszelkie informacje na temat wymaganych dokumentów do złożenia oraz wzory wniosków.