PIT-2 nowy wzór od 2023

wpis w: Aktualności | 0

Ministerstwo Finansów opublikowało już nowy wzór oświadczenia PIT-2 wersja 9 (do pobrania na stronie www.gov.pl), w którym od 1 stycznia 2023 roku ujednolicono zasady składania oświadczeń i wniosków oraz zasady uwzględniania ich przez płatników. Jednocześnie poinformowało, że złożone przed 1 stycznia 2023 roku wnioski i oświadczenia (np. oświadczenie PIT-2, oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów) zachowują moc prawną i nadal wpływają na wysokość obliczanej przez płatnika zaliczki a podatnik nie musi składać ich ponownie, jeżeli zawarte w nich informacje są aktualne.

Nowy formularz wzbudza jednak wiele wątpliwości szczególnie u osób nie związanych z podatkami na co dzień. Co ważne formularz PIT-2 od stycznia 2023 może złożyć płatnikowi podatnik, osiągający przychody z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.

Ponadto płatnik może zdecydować o sposobie, w jakim możesz złożyć oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Może być ono złożone na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy). Jeśli jednak złożysz płatnikowi oświadczenie PIT-2 to płatnik nie może go nie przyjąć, a od 2023 roku wzór Ministerstwa zawiera oświadczenia dotyczące:

 • stosowania kwoty zmniejszającej podatek (w wysokości 1/12, 1/24 albo 1/36 tej kwoty),
 • zamiaru opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako samotny rodzic/opiekun prawny,
 • rezygnacji ze stosowania ulgi dla młodych lub zryczałtowanych koszów pracowniczych (podstawowych i podwyższonych),
 • spełnienia warunku do korzystania z podwyższonych zryczałtowanych kosztów pracowniczych,
 • rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

 

Poniżej omawiamy główne zmiany wprowadzane od przyszłego roku.

 

1. Kwota wolna od podatku u kilku płatników

Od przyszłego roku za sprawą zmian podatnicy będą mogli z większą swobodą dysponować kwotą wolną od podatku stanowiącą 3600 złotych w trakcie roku. Kwota wolna od podatku to nic innego jak wartość podatku, którego nie płacimy. W związku z podniesieniem kwoty wolnej do 30.000 złotych kwota wolna wynosi 3600 złotych (co stanowi 12% z 30.000 złotych). Nowością jest możliwość:

 • upoważnienia wszystkich płatników do stosowania kwoty wolnej od podatku, w tym np. zleceniodawców, oraz

 • podziału 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) w danym miesiącu aż na trzech płatników.

W składanym oświadczeniu będzie można uprawnić płatnika do pomniejszenia zaliczki o:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy jednym płatniku (300 złotych),
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek przy dwóch płatnikach (150 złotych)
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek przy trzech płatnikach (100 złotych).

Co ważne uzyskując w danym miesiącu przychody od więcej niż jednego płatnika można złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, wówczas gdy:

 • wszyscy płatnicy łącznie w tym miesiącu pomniejszą zaliczki o kwotę nie wyższą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
 • w tym roku nie skorzystałeś już za pośrednictwem płatnika z kwoty wolnej od podatku w pełnej wysokości, np. jeśli wcześniej złożyłeś wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

 

2. Oświadczenia dotyczące ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ czy ulgi dla seniorów

W nowym wzorze PIT-2 znalazło się miejsce na złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania z jednego lub więcej tytułów do ulg, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, które to oświadczenie dodatkowo zawiera klauzulę o treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Co istotne płatnik jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez niego podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika oświadczeń lub wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

     

3. Brak obowiązku poboru zaliczek na podatek

Od 2023 r. w stosunku do każdego płatnika można zwolnić go z poboru zaliczek na podatek. W sytuacji kiedy przewidujemy, że dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą 30 000 zł, czyli kwoty wolnej od podatku możemy złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek. Taki wniosek musi być składany w każdym roku odrębnie.

Należy pamiętać, że jeśli Twoje dochody uzyskane u płatnika, któremu złożyłeś wniosek o niepobieranie zaliczek, przekroczą 30 000 zł, płatnik zacznie pobierać zaliczki bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Wynika to z faktu wykorzystania w danym roku całej kwoty wolnej jod podatku.